എസി കറന്റ് കപ്പാസിറ്ററുകൾ

എച്ച്‌കെഎഫ്‌സി ഉയർന്ന ആർഎംഎസ് കറന്റ് കപ്പാസിറ്ററുകൾ തുടർച്ചയായ നിലവിലുള്ളതും അനുരണനമുള്ളതുമായ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ, കുറഞ്ഞ സ്വയം ചൂടാക്കൽ, പ്രോംപ്റ്റ് ഡെലിവറി, ന്യായമായ വില എന്നിവയുള്ള സവിശേഷതകൾ.

ഡ്രൈ എപോക്‌സി റെസിൻ ഡിസൈനോടുകൂടിയ ശക്തമായ പ്ലാസ്റ്റിക് കെയ്‌സ്.